wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin i Polityka prywatności
VET
alt


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
 Januszowicka 48, 53-135 Wrocław
www.wroc.wiw.gov.pl
Kontakt
 • Sale.PL
  NIP: 9910046877

 • E-mail:sale@sale-animals.pl
 • Telefon0048-730-306-770
 • Godziny działania sklepuod poniedziałku do piątku: 9.00 - 14.00; w soboty: 10.00 - 14.00

Regulamin i Polityka prywatności

Polityka prywatności


 

Drodzy Klienci sklepu Sale.PL, szanowni Państwo odwiedzający naszą stronę,

dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. Ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie Państwa prawa do samostanowienia informacyjnego w kwestii zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Poniższe informacje mają na celu zapoznanie Państwa z danymi, które zbieramy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej. Sale.PL Błażej Oleksiak jest odpowiedzialna za ochronę danych na niniejszej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 730-306-770 lub drogą elektroniczną pod adresem mailowym: sale.marketing.pl@gmail.com.

1. Definicje

Administrator: jest Sale.PL Błażej Oleksiak z siedzibą w 59-700 Łaziska 118a NIP: 9910046877, REGON: 383012408, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej: Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a
poczty elektronicznej: sale.marketing.pl@gmail.com
telefonicznie: (048) 730-306-770
Serwis: oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.sale-animals.pl

Użytkownik: oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Urządzenie: oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Cookies: oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora: oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne: oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

2. Dane Osobowe: Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

 1. Imię i nazwisko

 2. Adres zamieszkania

 3. Adres dostawy - jeśli jest inny niż adres zamieszkania

 4. Numer telefonu

 5. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail)

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie procesu rejestracji (założenie konta) lub złożenia zamówienia bez rejestracji konta jest niezbędne na potrzeby: złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy oraz ewentualnego wszczęcia procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu towaru. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru).

Dodatkowo, Sklep Sale.PL Błażej Oleksiak przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 1. przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z :

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Sale.PL Błażej Oleksiak usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit f) RODO)

  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Sale.PL Błażej Oleksiak przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Sale.PL Błażej Oleksiak, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

   

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 i 2 , dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Sklep Sale.PL Błażej Oleksiak innym odbiorcom lub kategorią odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.

   

Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Sklep Sale.PL Błażej Oleksiak, brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu Sale.PL Błażej Oleksiak.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika płatności na rzecz Sklepu Sale.PL Błażej Oleksiak przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Sale.PL Błażej Oleksiak.
W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Sale.PL Błażej Oleksiak, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Sale.PL Błażej Oleksiak a Bankiem.
Administrator przetwarza dane również w celu promocji własnych usług i towarów w tym przesyłania Użytkownikowi elektronicznej informacji (e-mail) o dostępnym asortymencie. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora).

W przypadku wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, NIP 525-26-74-781, KRS 0000634928 w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” oraz sporządzanie w oparciu o nich zestawień rekomendacji sklepów. Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu jest art. 6 ust 1 lit a) RODO tj. wyrażenie zgody przez osobę której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych w ujawnionym w zgodzie celu. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Ceneo:kontakt@ceneo.pl Wycofanie zgody pozostaje bez wypływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Użytkownik otrzyma od Administratora elektroniczną informacje handlową dotyczącą usług i towarów własnych tylko w przypadku, w którym Użytkownik, za pośrednictwem Sklepu Sale.PL Błażej Oleksiak, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej jest dobrowolne i nie blokuje możliwości skorzystania z usług Sklepu Sale.PL Błażej Oleksiak.

Dane osobowe Użytkownika będą przez Administratora zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji powyższych celów.

W celu realizacji umowy Sale.PL Błażej Oleksiak może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do następujących kategorii odbiorców: operatorów logistycznych, firm kurierskich, przewoźników - w celu realizacji procesu wysyłki towaru, na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego oraz na potrzeby obsługi procesu zwrotu towaru. Dane udostępniane są również zewnętrznej firmie księgowej, w celu właściwej obsługi księgowej zamówień.

Zebrane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, usunięcia konta Użytkownika w systemie Administratora bądź skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

3. Prawa Użytkowników

W celu skorzystania z wymienionych niżej praw należy skontaktować się z Administratorem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej: Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a
poczty elektronicznej: sale.marketing.pl@gmail.com
telefonicznie: (048)730-306-770

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 1. celu przetwarzania;

 2. kategorii odnośnych danych osobowych;

 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- Sklep sale.marketing.pl@gmail.com nie prowadzi tego typu działań.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 3. Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu:
  i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 5. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 7. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 8. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 9. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o których mowa w pkt 1, lit. a), i) ii) oraz iv) jak również pkt: d, e, oraz f jest Administrator. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania ofert widocznych w serwisie do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie.

3. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach pkt. 1 powyżej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników.

4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  i. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  i. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  ii. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  iii. doubleclick.net [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  iv. hit.gemius.pl [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Polsce]
  v. mailchimp.com [administrator cookies: The Rocket Science LLC]

 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  i. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  i. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  i. Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  ii. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 6. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  i. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

 7. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  i. Desk.com [administrator cookies: Salesforce.com Inc. z siedzibą w USA]

 8. Rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
  i. Google.com - [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 9. Realizacji płatności:
  i. Tpay.pl [administrator cookies: Krajowy Integrator Płatności S.A.]

 10. wysyłki mailingu
  i. mailchimp.com [administrator cookies: The Rocket Science LLC]

5. Administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. c), jak również w pkt. 4 lit. h oraz j są podmioty wskazane w tych punktach. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania reklam widocznych w innych serwisach do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów, skorzystaj z następujących linków: https://policies.google.com/privacy, https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/policies/cookies/, https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pL, https://mailchimp.com/legal/privacy/.

6. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach pkt. 4 powyżej przetwarzane są przez wskazanych w pkt. 4 administratorów i służą realizacji podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów, skorzystaj z następujących linków:https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pL, https://www.gemius.pl/privacy-policy-for-gemius-website.html, https://www.gemius.pl/cookie-policy.html, https://mailchimp.com/legal/privacy/, https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/policies/cookies/, https://www.salesforce.com/company/privacy/, https://secure.tpay.com/partner/pliki/cookies-policy-PL.pdf.

7. Odpowiednie zastosowanie znajdujące postanowienia pkt. III niniejszej Polityki Prywatności.

8. Dane osobowe zawarte w umieszczanych przez Serwis plikach Cookie, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z wymienionych w pkt. III niniejszej Polityki Prywatności praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w tych plikach lub do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies w przeglądarce Użytkowania.

6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

4. Obok plików cookies Sklep Sale.PL Błażej Oleksiak może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Uzytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.

 

 

 

 

 

Regulamin

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności.

 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu , w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty

 6. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, oraz obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 8. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu dla Klienta.

 9. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystania z procedury reklamacyjnej, o której mowa w podpunkcie Regulamin.

 10. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W Sklepie zamówienia można składać w następujące sposoby:

  1. poprzez stronę internetową sklepu: www.sale-animals.pl - za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego,

  2. telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: 0048-730-306-770 (koszt zgodny z taryfą operatora).

  3. wysyłając e-mail na adres: sale.marketing.pl@gmail.com

 2. Przez złożenie Zamówienia, w sposób o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o chęci związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. Umowa uważania jest za zawartą w momencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej.

 3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru dokładnego adresu dostawy.

 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  1. akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności,

  2. wyboru zamawianych Towarów lub usług,

  3. podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,

  4. wyboru sposobu płatności,

 5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.

 7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Towarów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.

 8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki, wybrać formę dostawy oraz metodę płatności.

   

 9. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną informację od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru (tj. wydania go przewoźnikowi), potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu.

3. CENY i FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.

 2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

  1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;

  2. Kartą lub szybkim przelewem online Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;

  3. Przy odbiorze towaru (płatność kurierowi). Korzystając z tej formy płatności Klient obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem w wysokości:8 zł.

 3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.

 4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

 5. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności oraz wybranej firmy kurierskiej:

  1. Dostawa kurierem pod wskazany adres:

 

 1. dla wszystkich Zamówień koszt dostawy wynosi 13,00

 

 1. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.

 2. Za dokonanie płatności uznaje się moment:

  1. W przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub zatwierdzenie płatności przez systemy płatności online wobec Sprzedawcy.

  2. W przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki.

 

4. CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU


 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.

 2. W zakresie terminu wysyłki zamówionego Towaru występują 3 grupy Towarów:

  1. Towary wysyłane do 48 godzin (liczą się godziny wypadające w dni robocze) od: złożenia Zamówienia, momentu potwierdzenia Zamówienia w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 10 (jedynie w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze), lub od potwierdzenia płatności za Zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z rachunku bankowego Sprzedawcy),

  2. Towary wysyłane do 4 dni roboczych od: złożenia zamówienia, momentu potwierdzenia zamówienia (jedynie w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze) lub od potwierdzenia płatności za zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z rachunku bankowego Sprzedawcy).,

  3. Towary na zamówienie – wysyłane w terminie uzgodnionym z Klientem.

 3. Wszystkie zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy Poczta Polska. Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.

 4. Czas dostawy Towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (liczą się godziny wypadające w dni robocze), od chwili wydania Towaru firmie kurierskiej w terminach wskazanych w ust. 2 powyżej.

 5. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 6. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.

 7. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

5. GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju Towaru oraz producenta. Jest on wskazany w opisie Towaru w Sklepie oraz w karcie gwarancyjnej, dostarczanej razem z Towarem.

 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

 3. Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 40 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności , od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru,

  2. dla umowy, która obejmuje więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów.

  3. dla umowy, która obejmuje przeniesienie własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru,

  4. dla umowy, która obejmuje regularne dostarczanie Towarów przez czas oznaczony, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, który wyślemy na e-mail po zgłoszeniu reklamacji lub przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres: Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a lub drogą mailową na adres: sale.marketing.pl@gmail.com.

 4. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzilił się na inne rozwiązanie.

 6. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru np. dostarczenie Towaru na pocztę oraz jego zapakowanie.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia. Brak potwierdzenia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wypływa ważność, złożonego w terminie, oświadczenia.

 9. Po upływie 40 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

 10. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.

 11. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu następuje w takiej samej formie jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta, Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.

   

 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 13. 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 14. 15. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów) na adres: Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a.W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 15. 16. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

7. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:

  1. zgłoszenie wady w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w § 6 Regulaminu;

  2. zgłoszenie wady w ramach uprawnień rękojmi za wady (procedura reklamacyjna).

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w sytuacjach kiedy Towar:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została wydana Klientowi w stanie niezupełnym;

  5. stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).

 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.

 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:

  1. pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, skorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad

  2. pomimo zaproponowanej przez Sprzedawcę możliwości wymiany Towaru na wolny od wad skorzystanie z możliwości usunięcia wady Towaru chyba, że skorzystanie przez Konsumenta z tego uprawnienia byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 5. W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu.

 6. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.

 7. Reklamacje związane z towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 0048-730-306-770, pisemnie na adres: Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sale.marketing.pl@gmail.com.

 8. W celu skorzystania z uprawnieni rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.) na adres:
  Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a.

 9. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.

 10. W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.

 11. Jeżeli Klient jest Konsumentem roszczenie o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu Towaru.

 12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a; NIP: 9910046877 , REGON: 383012408.

 2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie Sale.PL wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.

 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia oraz realizacji Zamówienia w Sklepie.

 5. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do firm kurierskich.. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

 6. Klientowi przysługuje: prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia, jak również żądania ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z ww. praw prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: sale.marketing.pl@gmail.com.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie (również w zakresie praw, o których mowa w ust. 6 powyżej) oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

 8. Na żądanie Klienta, skierowane na adres: sale.marketing.pl@gmail.com , Sprzedawca zapewnia Klientowi informację o:

  1. udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

  2. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli Sprzedawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenia przetwarzania danych.

 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 10. Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klient Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres: Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a.

 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych (przez Klienta) uwierzytelniających Klienta w Sale.PL Błażej Oleksiak 59-700 Łaziska 118a osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sale-animals.com zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. Klient jest zobowiązany do akceptacji regulaminu przy składaniu Zamówienia. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie. Złożenie nowych Zamówień będzie wymagało akceptacji nowego regulaminu.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne pod adresem internetowym sklepu wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.

 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2019 r. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.

 8. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807 z późn. zm.),oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, o ile zastosowania nie znajdą, w zakresie umów z udziałem konsumentów, przepisy odrębne w zakresie w jakim zapewniają ochronę praw konsumentów.

 9. Sprzedawca działa zgodnie z prawem polskim z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Zapis Niniejszego Regulaminu w części odnoszącej się do ochrony praw Konsumentów obowiązują wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest sprzeczna z przepisami kraju UE, w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia, w takim przypadku zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kraju UE w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia.

 10. W przypadku Konsumentów Sądem właściwym miejscowo jest sąd (wedle wyboru Konsumenta): właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy lub miejsce zamieszkania Konsumenta.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu